Liceum w rok

Kurs przygotowujący do egzaminów eksternistycznych z zakresu ogólnokształcącego liceum w rok

Nie każdy z nas miał możliwość ukończenia szkoły średniej, z różnych powodów. Jedni nie mieli na to czasu, inni postanowili lub sytuacja życiowa zmusiła ich do rozpoczęcia pracy zarobkowej. Trzeba jednak pamiętać, że na naukę nigdy nie jest za późno i każdy może w ukończyć ogólnokształcące liceum w rok. To naprawdę nie jest nic trudnego. Dzięki kursom przygotowawczym organizowanym przez SK Szybkie Kursy, każdy jest w stanie uzyskać dyplom ukończenia liceum, a co za tym idzie, zdobyć wykształcenie średnie. Wystarczy zaliczyć każdy z egzaminów poprzez zdobycie 30% poprawnych odpowiedzi.

Jest to kurs dedykowany osobom, które z różnych powodów nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Nasi słuchacze, w czasie trwania kursu, zdobywają niezbędną wiedzę, która pozwala na zdanie egzaminów eksternistycznych. Po uzyskaniu świadectwa, które potwierdza ukończenie liceum, słuchacz ma możliwość zdawania matury. Co istotne, otrzymany dyplom ukończenia szkoły, jest pod każdym względem równorzędny z tym, którym posługują się kończący liceum trzyletnie.

Wymogiem przystąpienia do egzaminów eksternistycznych jest ukończenie przez słuchaczy 18 lat oraz fakt, że nie są oni uczniami szkół dla osób dorosłych lub szkół młodzieżowych. Dodatkowo niezbędnym jest posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej (wedle systemu edukacji sprzed reformy z 1999 roku). Forma egzaminów jest pisemna, a odbywają się one w tym samym czasie na terenie całego kraju, dwa razy w ciągu roku:

 • od  1 lutego do ostatniego dnia lutego (sesja zimowa) ,
 • od  1 października do 31 października (sesja jesienna).

 

Datę, harmonogram oraz miejsce przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na 15 dni przed rozpoczęciem sesji.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest złożenie okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej swemu miejscu zamieszkania:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum bądź ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • kserokopię stron dowodu osobistego zawierającą datę urodzenia i numer PESEL.

Od osoby, która została dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, wymaga się złożenia w okręgowej komisji egzaminacyjnej, następujących dokumentów, w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej:

 • deklarację, w której wskazuje przedmioty jakie chce zdawać w danej sesji,
 • dowód wpłaty lub zwolnienie z opłat za egzaminy.

Czas trwania egzaminu eksternistycznego z poszczególnych przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wynosi 120 – 150 minut.

Zadania egzaminacyjne są oceniane w skali punktowej, które są przeliczna na stopnie szkolne.

 • 93 – 100 pkt. – celujący (6)
 • 78 – 92 pkt. – bardzo dobry (5)
 • 62 – 77 pkt. – dobry (4)
 • 46 – 61 pkt. – dostateczny (3)
 • 30 – 45 pkt. – dopuszczający (2)
 • poniżej  30 pkt. – niedostateczny (1)

Egzamin uważa się za zdany jeżeli osoba zdająca otrzymała ocenę powyżej  niedostatecznej.

Osoba, która zdała egzamin eksternistyczny ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, wydane przez komisję okręgowa.

Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje te egzaminy w okresie nie dłuższym niż 3 lata (6 sesji) niezależnie od tego czy osoba pominęła którąś z sesji.

Osoba, która nie zdała wszystkich egzaminów w okresie trzech lat może w uzasadnionych przypadkach ubiegać się o przedłużenie okresu zdawania o dwie sesje egzaminacyjne.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kursu. Otrzymacie Państwo wszelkie niezbędne informacje, opis wymagań oraz przykłady testów końcowych.